Rozwiń menu

Program


Przedszkole „Delfinek” w trosce o prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społecznych realizuje program wychowania przedszkolnego pt. „Plac Zabaw”, który spełniaja wszelkie wymogi stawiane przez podstawę programową obowiązującą od 23 grudnia 2008r.

Rozwijaja pamięć i koncentrację, pobudzaja ciekawość i wyobraźnię, postawę twórczą, dąży do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz dba o indywidualizację dziecięcego myślenia i działania.

Program "Plac Zabaw" zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą dzieci aktywnych w procesie zdobywania wiedzy i życiowych doświadczeń. Aktywność dziecka wynika z kontaktów, jakie nawiązuje z różnymi osobami: rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami, innymi znaczącymi dorosłymi. Relacje partnerskie mają pomóc mu w poszukiwaniu wiedzy, wyrażaniu uczuć i myśli, zdobywaniu nowych doświadczeń. Dziecko ma poznawać otaczający go świat wielozmysłowo, co pozwala na tworzenie całościowego obrazu rzeczywistości. Proces rozwoju dziecka to wyżej wspomniana aktywność własna ale także wsparcie rodziny, nauczycieli i specjalistów. Dorośli (rodzice, dziadkowie, nauczyciele itd.) wspierają i kierują rozwojem społecznym dziecka poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa, stawianie adekwatnych wyzwań, zachęcanie, pomaganie, motywowanie, wspólną radość z sukcesów i towarzyszenie w czasie niepowodzeń.

„Plac Zabaw” to program, których celem jest zdobywanie wiadomości i odkrywanie swoich możliwości przez dziecko w czasie doświadczania i działania. Proces ten odbywa się przy współudziale nauczyciela, który dba o właściwy klimat wychowawczy. Zaufanie, szacunek, porozumienie między dzieckiem i dorosłym oraz potrzeba wolności  są wyznacznikami wspomagania dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. Dlatego współpraca  między przedszkolem a środowiskiem domowym w trosce o zaspokojenie potrzeb, prawidłowy rozwój i przyszłe losy dziecka wydaje się niezbędna Podstawą właściwego rozwoju małego dziecka jest współpraca najważniejszych środowisk wychowawczych: domu i przedszkola. Zgodne ich współdziałanie to troska o prawidłowy rozwój i przyszłe losy dziecka, zaspokojenie jego potrzeb. Zacieśnianie więzi dom rodzinny – przedszkole powinno się odbywać na zasadzie partnerstwa, wzajemnego zrozumienia, otwartości i życzliwości. Współpraca z rodzicami powinna się opierać na następujących zasadach:

  • Obopólna wiedza od dziecku;
  • Rzetelne przekazywanie informacji dotyczących zarazem trudności wychowawczych, jak i sukcesów, osiągnięć dziecka;
  • Świadomość rodziców o zakresie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na dziecko (w razie potrzeby);
  • Zapoznanie rodziców z opracowanym przez nauczyciela i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu (psychologa, terapeuty-pedagoga, logopedy na podstawie diagnozy) indywidualnym programem edukacji ich dziecka;
  • Systematyczne informowanie rodziców o stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole;
  • Współudział rodziców w organizacji imprez przedszkolnych zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem;
  • Możliwość obserwacji swojego dziecka w grupie, w działaniu i zabawie.

Efektem podejmowanych działań przedszkolaka nauczyciela, środowiska rodzinnego ma być nabycie przez dziecko gotowości do nauki w szkole. Dlatego też edukacja we wczesnym okresie życia dziecka musi być różnorodna, elastyczna i uniwersalna, by można w niej było znaleźć miejsce dla każdego dziecka, co zapewniają wybrane programy zarówno dla 3, 4, 5 jak i 6-latków.