Rozwiń menu

Zajęcia terapeutyczne


Integracja Sensoryczna
Terapia polega na dostarczaniu dziecku takich bodźców, na jakie jego system nerwowy wykazuje największe zapotrzebowanie. Podczas terapii relacje zachodzące między procesami zmysłowymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zajęcia terapii integracji sensorycznej odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Wyposażenie sali terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego.


Terapia psychomotoryczna
Podczas terapii psychomotorycznej na podstawie ćwiczeń ruchowych stymuluje się rozwój wielu funkcji OUN. Każde ćwiczenie jest zintegrowane, łączy doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Wszystkie czynności są nazywane.

Celem i efektem terapii jest:

 • budowa lub aktywizacja sieci neuronalnych odpowiadających za mózgowe procesy integracyjne,
 • likwidowanie nieprawidłowości i zaburzeń: ruchu, koordynacji wzrokowo-słuchowej, mowy, zachowania, emocji, pamięci, uwagi, czytania i pisania.

Terapia odbywa się w grupie. Grupa zachęca dziecko do wysiłku, warunki terapii zbliżają dziecko do naturalnych sytuacji funkcjonowania w społeczeństwie.


Terapia psychologiczna 
Podczas indywidualnej terapii psychologicznej odbywa się praca nad:

 • rozwijaniem kompetencji społecznych
 • rozpoznawaniem emocji i regulacją procesów emocjonalnych
 • rozwijaniem umiejętności zabawy
 • wygaszaniem zachowań trudnych
 • usprawnianiem procesów poznawczych


Terapia pedagogiczna 
Ćwiczenia korekcyjno kompensacyjne prowadzwone przez pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego
Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Ćwiczenia w zakresie: 

 • myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, 
 • funkcji wzrokowo-przestrzennych, 
 • funkcji słuchowo – językowych, 
 • motoryki małej (terapia ręki), 
 • sprawności grafomotorycznej


Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest z zamiarem usuwania wad wymowy (m.in. seplenienie, nieprawidłowa wymowa głoski „r”, etc.), stymulowanie rozwoju mowy, wyrównywanie opóźnień oraz podnoszenie sprawności językowych Dziecka.


Terapia neurologopedyczna

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka, do których doszło w wyniku uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.
Diagnoza stawiana jest w oparciu o obserwację zachowań werbalnych i komunikacyjnych, testy, wywiad z Rodzicem, a także analizę dokumentacji medycznej.
Terapia obejmuje stymulację nadawania i odbierania mowy, dążenie do jej zautomatyzowania poprzez powtarzanie, nazywanie, prowadzenie dialogu i ćwiczenie mowy opowieściowej. Niezmiernie istotnym czynnikiem jest stymulacja procesów poznawczych (słuch, dotyk, wzrok), ćwiczenie pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, umiejętności skupienia uwagi i koncentracji. Ważnym elementem terapii jest wprowadzenie nauki czytania i pisania już od najmłodszych lat życia.


Rehabilitacja

Terapia Johansena

Domowa terapia centralnego przetwarzania słuchowego poprawiająca:

 • koncentrację,
 • uwagę,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • czytanie i pisanie.


Sala Doświadczania Świata

Specjalistyczne pomieszczenie służące do terapii Snoezelen znanej i stosowanej od niemalże 35 lat na całym świecie. Polega na silnym stymulowaniu, poznawania świata na poziomie sensorycznym.

Trening umiejętności społecznych „Lubię siebie, lubię Ciebie” prowadzony przez psychologa oraz neurologopedę
Celem treningu umiejętności społecznych jest:

 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • integrowanie z grupą
 • nauka współpracy
 • rozwijanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie sfery emocjonalnej (praca nad rozpoznawaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji oraz umiejętnością ich kontroli)
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (w tym odbioru sygnałów niewerbalnych: mimiki twarzy i gestów)