Rozwiń menu

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Delfinek


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 (w godzinach 7.00-8.00 oraz 16.00- 19.00 organizowany jest w przedszkolu dyżur nauczycielski).
2. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczycielce oraz do chwili odebrania z grupy.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza może być prowadzona w zastępstwie przez innego nauczyciela lub może zaistnieć potrzeba połączenia grup.

ZADANIA i OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

4. Przedszkole organizuje różnorodne formy nauki i zabawy sprzyjające nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej, całej społeczności przedszkolnej i społeczeństwie.
5. Placówka przedszkolna zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze wzajemnej akceptacji i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
6. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu siebie w twórczości plastycznej, muzycznej ruchowej i werbalnej.
7. Wobec rodziny placówka pełni funkcje doradczą i wypełniającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

PRAWA RODZICÓW

8. Rodzice na bieżąco otrzymują informacje na temat dziecka bezpośrednio od wychowawcy grupy, z którym można kontaktować się w ciągu całego roku, lub u dyrektora przedszkola.
9. Miejscem przekazywania informacji ogólnych dla rodziców jest tablica ogłoszeń (Kącik dla Rodziców).
10. Przekaz z kamer internetowych zainstalowanych w poszczególnych salach jest dostępny jedynie na terenie przedszkola.
11. Rodzice zapraszani są na imprezy ogólno-przedszkolne i grupowe, zebrania grupowe i oraz inne formy działalności kulturalnej i rozrywkowej organizowanej przez przedszkole.
12. Rodzice mają prawo współdecydować o sposobie żywienia dzieci.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

13. Rodzice lub opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, najpóźniej do godziny 9.00.
14. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzice upewniają się, że opieka nad dzieckiem została przekazana pracownikom przedszkola. Nie wolno pozostawiać dziecka w szatni bez opieki.
15. Ze względów higienicznych i wychowawczych Rodzice nie powinni przebywać w salach dydaktycznych dzieci.
16. O nieobecności dziecka Rodzice zobowiązani są zawiadomić przedszkole dzień wcześniej pod nr tel. 22 783 36 39 lub pocztą elektroniczną na adres posiłki@przedszkoledelfinek.eu. Jeśli rodzice nie powiadomią przedszkola o nieobecności Dziecka, są zobowiązani do uiszczenia opłaty mimo nieskorzystania z posiłków.
17. Dzieci mogą być odbierane przez Rodziców lub osoby pełnoletnie wcześniej, pisemnie przez nich do tego upoważnione.
18. Do przedszkola rodzice przyprowadzają wyłącznie dzieci zdrowe (bez gorączki, kaszlu, kataru).
19. W przypadku stwierdzenia objawów choroby informujemy o tym rodziców telefonicznie, rodzice są wówczas zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.
20. Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci każdorazowo zamykając bramkę na plac zabaw.
21. Dzieciom nie wolno zabierać do przedszkola smakołyków, picia ani żadnych produktów żywieniowych.
22. Personelowi przedszkola nie wolno też podawać dzieciom żadnych lekarstw.
23. Dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki w każdy piątek (tzw. dzień zabawkowy). Powinny to być zabawki bezpieczne dla innych dzieci. Za wybór przynoszonych zabawek odpowiadają rodzice. 
24. Odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy aktualizowania i uzupełniania swoich danych, w szczególności nowych numerów telefonów, abyśmy mogli w razie konieczności, wzajemnie się kontaktować. O każdej chorobie dziecka informujemy wychowawcę dziecka. W przypadku choroby zakaźnej należy powiadomić dyrektora przedszkola.
25. Rodzice pamiętają, aby dziecko miało przygotowany komplet ubranek na zmianę (nawet dwa), który zostawiają w szatni,

WSPÓLNE ZASADY

27. W sytuacjach trudnych współpracujemy, słuchając siebie nawzajem: Rodzice – Przedszkole, Przedszkole-Rodzice.
28. Stale współpracujemy w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i rozwiązania problemów wychowawczych.
29. Pamiętamy, że każdy Przedszkolak ma prawo do indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.
30. W Przedszkolu „Delfinek” szanujemy siebie nawzajem.