Rozwiń menu

Statut


Fundacja Mój Dom –Europa
Al. Stanów Zjednoczonych 65 04-028 Warszawa
-----------------------------------------------------------------------

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA - „DELFINEK”
Sulejówek, ul. Drobiarska 56

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Przedszkole „Delfinek”, zwane w dalszej części niniejszego statutu „Przedszkolem” jest placówką niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2011 r – Nr 45, poz. 235 ze zmianami).

1. Siedziba Przedszkola znajduje się w Sulejówku przy ul. Drobiarskiej 56.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja „Mój Dom – Europa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 65.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanego przez rejonowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne lub przez inne poradnie specjalistyczne. Dla tych dzieci organizowana jest pomoc specjalistyczna zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Orzeczeniu.
4. Do zadań organu prowadzącego Przedszkole należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,
 • wyposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań statutowych,
 • powoływanie i odwoływanie kierownictwa Przedszkola,
5. Finansowanie działalności Przedszkola opiera się na następujących zasadach:
a) Przedszkole pokrywa koszty rzeczowe i osobowe prowadzonej działalności z:
- opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów), w szczególności opłaty miesięcznej za uczestnictwo (czesnego),
- dotacji z Urzędu Miasta Sulejówek
- przychodów uzyskiwanych z prowadzonych zajęć i imprez dodatkowych,
- wpłat, darowizn, dotacji  oraz innych środków wnoszonych przez instytucje i osoby fizyczne,
b) wysokość opłat stałych i okolicznościowych ustala organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola.
c) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, w dniach ustalonych na początku miesiąca
d)opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w tym Ustawy o systemie oświaty z dn 7 września 1991 / z poź. zm./oraz  określone w Podstawie programowej  wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). 
a w szczególności:
a) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
b) obejmuje opieką dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla  ich prawidłowego rozwoju,
c) organizuje proces wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
d) kształtuje uniwersalne umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
e) współpracuje z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
f) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwia dziecku 5-letniemu odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
g) umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej , etnicznej, religijnej oraz językowej
2. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie opieki oraz wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku .
Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu potrzeb i zdolności poznawczych, nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu aktywności  dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
Przedszkole nie tylko zapewnia każdemu z wychowanków niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju , ale również  przestrzega wszystkich praw określonych w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka / zał nr 1 do Statutu /
3. Realizacja wynikających zadań następuje poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i  wobec życia,
b) monitorowanie i stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego dzieci z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.
c) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
d) kształtowanie i wspomaganie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
e) udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.
4. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze a w szczególności :
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka poprzez organizowanie w przedszkolu spotkań grupowych, indywidualnych, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców.
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
5. Przedszkole udziela pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalistami zatrudnionymi przez przedszkole.
6. W działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkole wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi oraz autorskie programy opracowane przez nauczycieli przedszkola
7. Dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie przedszkole zapewnia:

 • realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  
 • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne
 • realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy

d) możliwość korzystania z różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny
e) integracje ze środowiskiem rówieśniczym
8. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / w tym dla dzieci zdolnych / opracowywane są przez nauczycieli i specjalistów indywidualne programy wspierania ich rozwoju.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

1. Statut określa szczegółowe kompetencje  organów przedszkola którymi są:
a) Fundacja „Mój Dom – Europa”
b) Dyrektor Przedszkola-  powoływany i odwoływany przez organ prowadzący Przedszkole
c) Rada Pedagogiczna Przedszkola, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych
d) Rada Rodziców Przedszkola Delfinek
2. Dyrektor Przedszkola wykonuje w szczególności następujące zadania:
a) zapewnia dzieciom bezpieczne  i higieniczne  warunki  pobytu i rozwoju
b) analizuje i ocenia efekty działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
c) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,
d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
e) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez planowanie i organizowanie ewaluacji wewnętrznej oraz planu hospitacji
f) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy placówki
g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach
h) realizuje zadania określone w statucie Przedszkola,
i) organizuje pracę Przedszkola w ramach posiadanych środków rzeczowych i finansowych,
k) współdziała z organem założycielskim oraz rodzicami (opiekunami),
l) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Zadania Rady Pedagogicznej
Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.    
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola,
 • opiniowanie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,
 • ustalenie zasad i kierunków oddziaływań pedagogicznych wobec wychowanków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie zasad, terminów i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • opiniowanie organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,
 • opiniowanie lub podejmowanie uchwał upoważniających Prezesa Fundacji do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola /może to mieć miejsce w wyjątkowych wypadkach, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo własne, dziecka lub innych dzieci/
4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
a) opiniowanie wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w przedszkolu,

b) wspieranie Przedszkola w realizacji jego założeń organizacyjno – programowych.
c) współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań  edukacyjnych wobec dzieci przez rodzinę  przedszkole
d) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci
e) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
f) w posiedzeniach rady rodziców  może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
g) do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców  zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
5. Powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji na wniosek rodziców organizuje  dyrektor przedszkola.
6. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola

1. W przedszkolu zatrudnieni pozostają:
a) pracownicy pedagogiczni zatrudniani /na stanowiskach nauczycieli, zgodnie z kwalifikacjami / które określają odrębne przepisy
b) psycholog , logopeda i pedagog.  
c) pozostali specjaliści  realizujący zajęcia wspierające działalność edukacyjną Przedszkola (doradca metodyczny  nauczycieli , instruktor umuzykalnienia, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor zajęć teatralnych),
d) asystenci nauczycieli
e) pracownicy administracji i obsługi  Przedszkola
f) dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy, ponadto:
Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a) przestrzegać wobec każdego dziecka praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności dopowiadać za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci w przedszkolu
b) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza przedszkolem ,
c) wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.
d) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) organizować i prowadzić proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o podstawę programową określoną  przez MEN i program wybrany przez nauczycieli spośród już istniejących, ewentualnie uzupełniony o program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola, w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej z ukierunkowaniem na  rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości  oraz zdolności dziecka,
f) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
g) troszczyć się i wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe  pomoce dydaktyczne.

4. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
a) dążyć do rozwoju własnych kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i merytorycznej , aktywne uczestniczenie w pracy rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
b) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) prowadzić obserwacje pedagogiczne i dokumentować je,
d) diagnozować indywidualny rozwój dziecka,          
e) dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.
f) tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące wskaźnikiem  jakości pracy własnej i pracy przedszkola,
g) efektywne wykorzystać czas pracy z przeznaczeniem na zabawy i zajęcia wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńcze  prowadzone  z dziećmi, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem  zawodowym,
h) prowadzić  ewaluacje  jakości własnej pracy,
i) przestrzegać tajemnicy służbowej i regulaminów pracy ,
j) wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych przedszkola   

5. Nauczyciele w realizacji programu nauczania ma prawo do:
a) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważają  za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru programu i książek pomocniczych dla dzieci
b) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej,
c) uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony metodyka  wychowania przedszkolnego , psychologa innych nauczycieli oraz  zewnętrznych  instytucji oświatowych i naukowych.
d) awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna w formie:
a) zajęć profilaktycznych dla wszystkich dzieci
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
Psycholog zatrudniony w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci , których rodzice wyrazili pisemna zgodę .

Do zadań psychologa należy w szczególności:
a) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci
b) współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych i zaburzeniom zachowania , inicjowania różnych form pomocy wychowawczej i psychologicznej
c) diagnozowanie problemów rozwojowych dzieci , pomoc w diagnozie gotowości szkolnej dzieci
d) pomoc w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych
e) współpraca z rodzicami , prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców
f) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli
g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przedszkolu jest zatrudniony logopeda , który otacza opieką wszystkie dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
a) przeprowadzenie badań wstępnych / przesiewowych /mowy w celu ustalenia stanu mowy wszystkich dzieci
b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jej wyników organizowanie pomocy logopedycznej
c) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z dziećmi u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do zadań terapeuty pedagoga należy w szczególności:
a) diagnozowanie problemów rozwojowych w szczególności w zakresie umiejętności szkolnych
b) diagnoza ryzyka dysleksji
c) prowadzenie pracy wyrównawczo-kompensacyjnej
d) współudział w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych
e) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców
f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedszkolu.

7. Do zadań asystentek nauczycieli należy w szczególności:
a) troska o higienę i bezpieczeństwo dzieci
b)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków
c) pobieranie posiłków dla dzieci pomoc w ich karmieniu
d) utrzymywanie w czystości zabawek,  sali  i innych pomieszczeń
e) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć
f) troska o dobro i bezpieczeństwo dzieci w czasie nieobecności nauczycielki w sali , w   czasie zajęć w ogrodzie , spacerów i wycieczek
h) przestrzeganie regulaminów pracy w tym ppoż  i bhp

8. Do obowiązków wszystkich pracowników Przedszkola należy:
a) wykazywanie troski o bezpieczeństwo dzieci przebywających Przedszkolu jako nadrzędnego zadania wszystkich pracowników,
b) wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola i rodzicom przykładnej kultury osobistej i taktu
b) realizowanie przyjętego zakresu zadań i obowiązków zgodnie z przygotowaniem zawodowym i posiadanymi kwalifikacjami,
c) przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń kierownictwa Przedszkola
d) szczegółowe zadania i obowiązki dla pracowników obsługi i administracji określają ich zakresy obowiązków , uprawnień  i odpowiedzialności

9. Pracownicy Przedszkola mają prawo do:
a) wynagrodzenia związanego z wymiarem czasu pracy, zakresem realizowanych zadań i ich jakością,
b) uprawnień gwarantowanych pracownikom w obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki Rodziców

1. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i programu przedszkola  oraz programu realizowanego w danym oddziale oraz przekazywania uwag o funkcjonowaniu przedszkola dyrektorowi lub organowi prowadzącemu
b) uzyskiwania rzetelnej i obiektywnej  informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz kierunków pracy dydaktyczno- wychowawczej i specjalistycznej świadczonej przez przedszkole        
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów  w rozpoznawaniu szczególnych zdolności  lub ewentualnych przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy
d) pozyskiwania informacji i wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych ,
d) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne,
e) udziału w zebraniach ogólnych i indywidualnych dla rodziców,
f) aktywnego włączania się w życie Przedszkola i podnoszenia  jakości jego pracy
g) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek, pikników , oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.
h) chronienia dobrego imienia przedszkola w środowisku lokalnym

2. Obowiązki Rodziców:

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym a także z międzynarodową Konwencją Praw  Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie swoich dzieci.
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznych oddziaływań wychowawczych na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców i opiekunów prawnych należy :
a) współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii ich  dziecka, udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku oraz uczestnictwo w zebraniach  ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola
c) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola  zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i respektując rozkład dnia pracy przedszkola
d) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący
e) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej , /w wyjątkowych przypadkach, po przebytych chorobach zakaźnych może być  wymagane  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka /
f) informowanie pracowników przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
g) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu
h) wypełnienie umowy o przyjęciu dziecka do przedszkola w ustalonym terminie

ROZDZIAŁ VI
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Przedszkola

1. W Przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu nauczycielowi i asystentce nauczyciela, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci
a) W trakcie zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają w szczególności nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia
2. W sytuacjach szczególnych, na krótki okres czasu, dopuszcza się sprawowanie opieki nad dziećmi przez inną osobę ( pomoc wychowawcy).
3. Podczas pobytu w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola ( wyjścia i wycieczki).
5.W przedszkolu jest opracowany regulamin wycieczek zgodnie z którym :
a) w trakcie  wycieczki i wyjść poza przedszkole nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcy ewentualnie  rodzice.
b) decyzje o ilości osób do opieki nad grupą, są podejmowane są każdorazowo w zależności od m. in.:  ilości dzieci,  typu wycieczki , trasy wycieczki itp.
b) każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem przedszkola
c) co najmniej tydzień przed wycieczką powinni być o niej powiadomieni rodzice dzieci
d) udział dzieci w wyjazdach poza teren przedszkola , wycieczkach  wymaga pisemnej zgody rodziców.
6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają rodzice lub opiekunowie prawni na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.
7. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych, podawania leków, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
8. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie , a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
9. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
14. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej , pełnoletnią  osobę zapewniającą  pełne bezpieczeństwo dziecku.
10. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem środków odurzających.4
11. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie środków odurzających dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę. Nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
12. Decyzje  dotyczące zakazu  odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.

ROZDZIAŁ VII
Organizacja pracy przedszkola

1. Ramową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku
2. W przedszkolu jest  sześć oddziałów przedszkolnych
3. Przewidywana liczba dzieci 122 .
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat , w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjmowane są dzieci  2,5 – letnie.
Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być :

 • zmniejszona liczba zgłoszeń dzieci 3-letnich
 • sytuacja rodzinna dziecka np. konieczność natychmiastowego powrotu matki do pracy zawodowej
 • wspieranie rodziców funkcji opiekuńczej w szczególności łączenie rodzeństw dzieci chodzących do tego przedszkola, rodzina wielodzietna 
 • sytuacja prawna dziecka np. adopcja
 • ponadprzeciętny rozwój psychofizyczny dziecka

5. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci , które wypełniają obowiązek rocznego przygotowania do szkoły. Rodzice dziecka podlegającego temu obowiązkowi zapewniają regularne uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych .

6. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły , w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania do szkoły i o zmianach w tym zakresie.

7.Przedszkole jest czynne przez cały rok od 1 września do 31 sierpnia, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7:00-19:00  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Ponadto: przedszkole sprawuje okazjonalną opiekę całodobową w dni wolne od pracy. W.w. forma opieki jest dodatkowo płatna, a wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie.

8.Przedszkole jest nieczynne:
a) w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia Sylwester i w okresie 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej .
b) w tzw. długie weekendy (dotyczy poniedziałku i piątku) przedszkole jest czynne w godz. 7:00 do 17: 30 jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy w tym dniu 15% obecności dzieci w całym przedszkolu.  Obecności i nieobecności dzieci zgłaszane są nie później niż 10 dni roboczych przed wyżej wymienionym weekendem, dzieci nie zgłoszone traktujemy jako nieobecne. 

9. Działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą Podstawę programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego dnia.
10. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy przedszkola  z uwzględnieniem oczekiwań rodziców.
11. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i higienę i jest zgodny z  podstawą programową.
12. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych  oraz prowadzonych zajęć  dodatkowych, a w szczególności:  zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć sportowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić odpowiednio ;
a) z dziećmi 2.5 – 3-letnimi 15 minut
b) z dziećmi 4-letnimi 25 minut
c) z dziećmi 5-letnimi 30 minut
13. Dzieci przebywają pod opieką nauczycieli realizujących ustalony program wychowania w przedszkolu. Nauczyciele, realizujący zajęcia dodatkowe, współpracują z nauczycielami, uwzględniając w swej działalności założenia organizacyjno – programowe Przedszkola.
14. W okresie ferii szkolnych i wakacji przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
15. W okresie ferii szkolnych i wakacji placówka realizuje zadania określone przez podstawę programową z uwzględnieniem   większej  ilości  form rekreacyjno-wypoczynkowych.
16. Przedszkole może zlecać organizację i prowadzenie niektórych zajęć i imprez wyspecjalizowanej firmie oświatowo – wychowawczej bądź sportowo – turystycznej przy zachowaniu ogólnego nadzoru pedagogicznego.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola w tym pracowników administracji i obsługi
2. Statut Przedszkola może być zmieniony lub poprawiany uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy organów Przedszkola.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organa działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu
4. Statut Przedszkola jest  dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron.
5. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem regulowane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami
7. Zmiany w powyższym statucie mogą być dokonywane włącznie w trybie określonym dla jego nadania
8. Statut został wprowadzony z dnia 04/01/2016 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.